Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drafsport.nl

Aansprakelijkheid
Drafsport.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Drafsport.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Drafsport.nl garandeert niet dat de op de website te vinden informatie in alle gevallen volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Drafsport.nl gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden
Indien op Drafsport.nl links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Drafsport.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Drafsport.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Drafsport.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Persoonsgegevens
Drafsport.nl bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Drafsport.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Drafsport.nl voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Auteursrecht
De op Drafsport.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Drafsport.nl. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op Drafsport.nl is toegestaan.

Meer informatie?
Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Drafsport.nl
Postbus 4065
6803 EB  ARNHEM
E info@drafsport.nl

Inloggen

Inloggen via Facebook

Meest gelezen

Vind ons leuk op Facebook

Nieuwsbrief

Email: